پرسش و پاسخ

 

- چگونه مي توان کيفيت ترجمه ماشيني را افزايش داد؟

1- متون شما بايستي داراي جملات ساده ، واضح و ساختيافته باشد.

2- جملات تا حد امکان کوتاه باشند. بيش از 15 کلمه در يک جمله مي تواند کيفيت ترجمه را به شدت کاهش دهد.

3- اگر جمله اي حاوي بيش از يک بخش/مفهوم است، سعي کنيد آنرا به جملات ساده تر تقسيم کنيد.

4- از کلمات يا جملات پيچيده استفاده نکنيد.

5- از عبارتها و واژه هاي محاوره اي کمتر استفاده کنيد.

6- کلمات را به گونه اي استفاده کنيد که در جمله به معني اصلي آن آمده باشد.

7- از کلماتي که داراي بيش از يک معني هستند کمتر استفاده کنيد.

8- قبل از شروع ترجمه دستور زبان و املاي کلمات خود را با برنامه هاي مربوطه بررسي کنيد.

9- دقت کنيد علامتهاي موجود در جملات مي تواند به برنامه مترجم در افزايش دقت ترجمه کمک کند.

10- تا حد امکان از علامتها پرانتز و کروشه و ... در متن خود استفاده نکنيد.

11- از کلمات اختصاري تا حد امکان کمتر استفاده کنيد. در صورت نياز به استفاده از چنين کلماتي، سازگاري را در کل متن خود حفظ کنيد.

12- در انتهاي عناوين و سر تيترها، از علامتهاي جداکننده مانند " : " استفاده کنيد.

13- برنامه مترجم به حروف کوچک و بزرگ حساس است. فقط براي اسامي خاص از حروف بزرگ استفاده کنيد

مثال :

This is a test. درست :
THIS IS A TEST نادرست :

 

قابل توجه مترجمين حرفه اي

گنجينه واژگان و اصطلاحات بكار رفته در يك كتاب تخصصي Glossary در صفحات پاياني به صورت چكيده و جداگانه در دسترس مي باشند.

قبل از شروع ترجمه يك كتاب تخصصي، پيشنهاد مي شود در ابتدا واژگان گنجينه كتاب ترجمه شوند ( از قابليت ترجمه خط به خط صفحه انگليسي در نگارش 5/2 مترجم پارس استفاده شود)

حال شما مي توانيد با مرور ترجمه ارائه شده توسط ماشين، معاني فارسي مناسب و دلخواه خود را در فرهنگ مترجم پارس اصلاح و يا اضافه نماييد. معاني تغيير يافته يا اضافه شده جديد در ترجمه صفحات بعدي مورد استفاده قرار مي گيرند.

 


Googleجستجو در وب  
جستجو در سايت مترجم پارس  
 


نقشه سايت
حمايت كنندگان
محصولات
يادگيري الكترونيكي
پيشنهاد همكاري
مراكز ترجمه ماشيني
سايت هاي ايراني

فروشگاه
پرسش و پاسخ
سيستم مورد نياز