مراکز ترجمه ماشيني

سرويس هاي رايگان

Language Tools(google)

Pars Translator (English -> Farsi)

Intertran (Multilang)

Alta Vista(Multilang)

alphaWorks/IBM (Engilish->French,German,Spanish)

Reverso (English,French,Spanish,...)

Ajeeb(Engilish->Arabic)

ProMT (English, German, French, Spanish, Portuguese [Brazilian], Italian and Russian )

AppliedLanguage Free(Portuguese,Engilish,Russian,...)

Itranslator (Engilish,French,Spanish,...)

Amikai (Engilish,French,German,Italian,Spanish,...)

bullet

Transparent Language FreeTranslation(Engilish->Spanish,French,German,Dutch,...)

IMTranslator (English,French,German,Italian,Spanish,...)
Newstran.com(Engilish,French,Italian,...=>spanish,Dutch,Portuguese,...)
SYSTRANBox(French->Engilish,Spanish,...)
Systranet.com(Over 35 available language pairs)
Lycos Travel (English,Italian,Spanish,...)
Transparent Language Transcend 2.0 (English->Spanish,French,Russian,...)
ApniUrdu (English-Urdu)

OCN Translation Service(Japan)

MLTS(English<->Arabic)

SkyCode WebTrance

Papiamentu Web Translator(English-Papiamentu)

Al Misbar(Engilish-Arabic)

Lingvobit by Ectaco(Polish<->Engilish)

Add your link

 


Googleجستجو در وب  
جستجو در سايت مترجم پارس  
 


نقشه سايت
حمايت كنندگان
محصولات
يادگيري الكترونيكي
پيشنهاد همكاري
مراكز ترجمه ماشيني
سايت هاي ايراني

فروشگاه
پرسش و پاسخ
سيستم مورد نياز