مراکز ترجمه ماشيني

محصولات
ParsTran (English - Persian)
SYSTRAN  
Linguatec Personal Translator 2001

Word Magic(English-Spanish)

Transparent Language Desktop Translator (Arabic,Italian,Dutch,...)
Translation Experts Word Translator (English,German,Spanish,Hungarian,...)
Translation Software
Delta Translator (English,Spanish<->Brazilian-Portuguese)
Language Engineering (Arabic,Chinese,Dutch,...)

 


Googleجستجو در وب  
جستجو در سايت مترجم پارس  
 


نقشه سايت
حمايت كنندگان
محصولات
يادگيري الكترونيكي
پيشنهاد همكاري
مراكز ترجمه ماشيني
سايت هاي ايراني

فروشگاه
پرسش و پاسخ
سيستم مورد نياز