سيستم مورد نياز

 

 

محیط اجرای بسته های تخصصی مترجم پارس

- IBM compatible PC with CD & HDD

- For Windows XP & Win 7 ultimate

 

-


Googleجستجو در وب  
جستجو در سايت مترجم پارس  
 


نقشه سايت
حمايت كنندگان
محصولات
يادگيري الكترونيكي
پيشنهاد همكاري
مراكز ترجمه ماشيني
سايت هاي ايراني

فروشگاه
پرسش و پاسخ
سيستم مورد نياز